Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Tevhid - İfraz

Aynı mal sahibine ya da sahiplerine ait çok sayıda taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme prosedürüd

Yola Terk - İhdas

Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerini nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritala

Parselasyon

Parselasyon bir parselin parçalara bölünmesi olarak tabir edilebilir.

İmar Uygulamaları

İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişimine doğrudan etki ediyor. İhtiyaca yönelik ve doğru yapılan im

Harita T.U.S

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerek

Vaziyet - Bağımsız Bölüm Planı

Vaziyet Plânı

Röperli Kroki

Ruhsat alma koşulları 3194 sayılı İmar Kanununun 22’nci maddesinde yer almaktadır. Madde;“Yapı ruhsatiyesi alabilmek i&cc

Aplikasyon - Yer Gösterme

Bir planın ya da bir projenin köşe noktalarının mevzu yeryüzü parçası üzerinde gösterilmesi işle

Zemin Tespit Tutanağı ( İmar Barışı )

Zemin Tespit Tutanağı; Yapının 1/1000 ölÇekli aplikasyon krokisi, yapı kayıt tebliğinin hangi maddesince düzen

Sınırlandırma Haritaları

Tapusu bulunmayan (Kadastro harici veya Taşlık) hazineye ait alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan ha

Halihazır Harita Yapımı

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü obje

Plankote - Kübaj Hesabı

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları k

Şeritvari Harita

Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sol

Kamulaştırma Haritaları

Kamuya yarar sağlayan hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedell

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014